منشور اخلاقی موسسه - وکیل پایه یک دادگستری / وکیل پایه یک / مشاوره حقوقی

منشور اخلاقی موسسه

 

m

منشور اخلاقی

موسسه حقوقی مجد عدالت منشور اخلاقی کانون وکلای دادگستری را سرلوحه خود قرارداده و در  هر زمان و مکان خود و همه وکلای خود را را ملزم به رعایت آن می داند و معتقد است رعایت اخلاق و انصاف موجب سلامت، برکت، صلاح و پایداری جامعه خواهد بود.

۱- ارزش ها
راستی و درستی : وکلای دادگستری مکلفند راستی و درستی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند .
رازداری : وکیل دادگستری نباید اطلاعات یا اسراری را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورند ، بدون مجوز قانونی یا اجازه  موکل و یا مراجعه  کننده استفاده و یا افشا کنند . همچنین باید تمهیدات لام برای آموش و نظارت بر کارکنان دفتر خود را در این خصوص فراهم نمایند .
صلاحیت حرفه ای : وکلای دادگستری باید از صلاحیت حرفه ای و تخصصی کافی در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده و خدمات حرفه ای خویش را با دقت ، شایستگی و جدیت انجام دهند و همواره دانش حقوقی و مهارت حرفه ای خود را به سطحی برسانند که خدمات آنها نوعاً قبول باشد و برای دستیابی به آخرین تحولات علم حقوق و حرفه وکالت در سطح مطلوب و در راستای تحقق توسعه پایدار تلاش نمایند .
رفتار حرفه ای : وکیل دادگستری باید به گونه ای رفتار کنند که با حسن شهرت حرفه ای ساگار باشد و ا انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه وکالت را خدشه دار کند ، رهیز نمایند .
پایبندی به  حقوق شهروندی : وکلای دادگستری همیشه باید حقوق شهروندی را در اولویت فعالیت حرفه ای خود قرار داده و بدان پایبند باشند .
۲- احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای حقوق شهروندی
وکلای دادگستری در راستای ایفای تعهد اخلاقی خود در انجام خدمات حرفه ای ، باید قبل ا ارایه خدمات حقوقی ، از رعایت معیارهای متداول حق دفاع و همین طور رعایت اصول و نظامات حرفه وکالت ، اطمینان حاصل نمایند .
۲-۳-۲ – وکلای دادگستری در صورت مشاهده مواردی که حقوق شهروندی همکاران را به مخاطره می اندازد ، مکلفند کانون وکیل های دادگستری را کتباً مطلع نمایند .
۲-۳-۳- چنانچه وکیل دادگستری در انجام امور حرفه ای خود به این نتیجه برسند که پیگیری آن امر یا پرونده مغایر با منافع ملی یا نظامات حرفه است و یا موکل تصمصمی مغایر با منافع ملی و صنفی اتخاذ کرده است ، ابتدا باید موکل را از عواقب اجرای آن تصمیم ، آگاه کرده و در صورت عدم پذیرش آن از جانب موکل ، مورد را به کانون وکیل های دادگستری مرک گارش نمده و طبق نظر کانون اقدام نمایند
۲-۳-۴- وکیل دادگستری نباید به مراجعانی که می خواهند مقاصد غیر قانونی خود را در پوشش قانون جامه عمل بپوشانند ، ارائه طریق نمایند .
۲-۳-۵- وکلای دادگستری نباید مورد وکالتی را که صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارند بپذیرند ، مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط ، منفرداً یا مجتمعاً همکاری نمایند .
۲-۳-۶- وکلای دادگستری باید از همکاران خود که به علت رعایت و پایبندی به اخلاق حرفه ای ، دچار مشکلات یا موانعی شده اند ، حمایت کرده و بدین منظور ا کانون نیز استمداد نمایند .
۳- اصول شاخص ها و احکام اخلاقی مرتبط با منافع موکلین
۳-۱- اصول بنیادین اخلاقی نسبت به موکلین : وکیل دادگستری باید با شایستگی ، روش حرفه ای وکالت را نسبت به مراجعان یا موکلین خود رعایت کنند .
۳-۲- شاخص های اخلاقی ناشی ا تعهد کلی نسبت به منافع موکلین
۳-۲-۱ – وکلای دادگستری باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای ، به بهترین وجه از حقوق موکلین دفاع کنند ، حتی اگر این کار با منافع آنها در تعارض باشد .
۳-۲-۳—وکیل دادگستری در ارتباطات خود با موکلین باید صادق باشند و ضمن ارج نهادن به اعتماد آنها ، در فرایند ارائه خدمات به گونه ای عمل کنند که استقلال و اصول حرفه ای وکالت مخدوش نگردد .
۳-۲-۶ وکلای دادگستری باید موکلین را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازند ، حتی اگر این کار بر خلاف میل موکلین ، یا منافع خود وکیل باشد.
۳-۳ احکام اخلاقی ناشی از شاخصهای اخلاق فوق.
۳-۳-۱ وکلای دادگستری نباید موکلین خود را نسبت به انجام خدمات واهی و نتایج آن امیدوار سازند.
۳-۳-۴ وکلای دادگستری باید از اطلاعات به دست آمده در فرآیند کار که برای موکل جنبه محرمانه دارد ، محافظت نموده و به هیچ وجه آن را در اختیار دیگران قرار دهند ، مگر به حکم قانون.
۴-شاخصها و احکام اخلاقی ناظر بر رابطه وکیل دادگستری با همکاران.
۴-۱- اصل اخلاقی نسبت به همکاران : وکیل دادگستری باید به حقوق همکاران خود احترام گذارده ، شئون و حقوق حرفه ای آن ها را رعایت نموده و از انجام هرگونه عملی که به نوعی باعث تضییع حقوق همکاران می شود خودداری نمایند.
۴-۲- شاخصهای اخلاقی ناظر بر اصل اخلاقی نسبت به همکاران
۴-۲-۱- وکلای دادگستری باید به اصول رقابت سالم پایبند بوده و از به کار گیری روش های غیر اخلاقی برای اخذ وکالت و رقابت های ناسالم پرهیز کنند.
۴-۲-۳- وکلای دادگستری از حقوق همکارانی که مورد بی حرمتی واقع شده ، در معرض آسیب قرار گرفته و یا دچار آن شده اند ، فعالانه حمایت و پشتیبانی می نمایند.
۴-۳- احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای فوق .
۴-۳-۱- وکلای دادگستری نباید در پرونده های ناتمام دیگر همکاران وارد شوند، مگر پس از هماهنگی و مذاکره با ایشان و یا تعیین تکلیف وکیل یا وکلای پرونده توسط موکل یا موکلین.
۴-۳-۲- وکلای دادگستری نباید کارکنان دیگر موسسات حقوقی و همکاران خود در دوران قرارداد با آنان را ، به استخدام در آورند ، مگر پس از کسب موافقت کتبی همکار یا موسسه مربوط
۴-۳-۴ وکلای دادگستری نباید بدون ذکر ماخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع ، منوط به کسب مجوز شده است) از نتایج کارها و پژوهش های دیگر همکاران در پرونده های خود استفاده نمایند.
۵- اصول، شاخصها و احکام اخلاقی ناظر بر تعهد وکیل دادگستری نسبت به شان ، حرمت و منزلت حرفه ای
۵-۱- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رعایت شان ، حرمت و منزلت حرفه ای.
وکلای دادگستری باید از همبستگی ، حرمت و منزلت حرفه ای وکالت دادگستری حمایت و برای ارتقاء آن تلاش نمایند.
۵-۲- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکیل دادگستری نسبت به شان ، حرمت و منزلت حرفه وکالت دادگستری
۵-۲-۱- وکلای دادگستری باید از هرگونه اعمالی که به نوعی باعث تخدیش افکار عمومی و موکلان نسبت به شان حرمت و منزلت حرفه وکالت دادگستری می شود ، پرهیز نمایند.
۵-۲-۲- وکلای دادگستری باید با عملکرد و فعالیتهای خود ، احترام و اعتبار حرفه وکالت را حفظ و تقویت کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند ، تا در دفتر کار آنان نیز ، رفتار و اخلاق حرفه ای مندرج در این آیین نامه ، در عمل رعایت شود.
۵-۲-۳- وکلای دادگستری باید تلاش نمایند در راستای تامین حقوق موکلین، با به روز نگه داشتن دانش و ارتقای تخصص خویش و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش های دفاعی نوین ، اعتماد موکلین را به توانمندی های وکلای دادگستری ، افزایش دهند.
۵-۳- احکام ناظر بر شاخصهای اخلاقی فوق
۵-۳-۱- انجام صحیح ، مسئولانه و به موقع خدمات حرفه ای طبق مقررات قانونی و نظامات حرفه ای .
۵-۳-۲- پذیرش پرونده ها بر اساس توان بالفعل و بالقوه خویش به لحاظ دانش حرفه ای ، رشته تخصصی و تجربیات .
۵-۳-۳- پایبندی به اصل رقابت سالم و پرهیز از هر نوع اعمال نفوذ و به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای اخذ پرونده وکالتی.
۶- اصول، شاخصها و دستورات اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به کارکنان دفتر خود.
۶-۱- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رفتار وکلای دادگستری نسبت به کارکنان خود : وکلای دادگستری باید به حقوق کارکنان خود احترام گذارده و نقش و مشارکت آن ها را در اعتبار دفتر یا موسسه ، ارج بگذارند.
۶-۲- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکیل دادگستری نسبت به حقوق کارکنان خود.
۶-۲-۱- وکلای دادگستری باید در روابط کاری ، رفتارهای شفاف و صادقانه داشته باشند و هنجارهای اجتماعی را رعایت نمایند .
۶-۲-۲- وکیل دادگستری باید نسبت به حقوق بنیادین انسان پایبند بوده و از اعمال هرگونه تبعیض (قومی، دینی، جنسیتی و …) در جذب و نگهداری نیروی کار ، اجتناب نمایند.

 

مطالب ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

              index                 indsex                    images

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
})